usługi
tartaczne

Łaty, kontrłaty/ battens

PL

Łaty i kontrłaty to idealny materiał do obijania dachów i na konstrukcje dachowe.
Jest to warstwa spodnia do położenia pod dachówkę, dzięki czemu dachówka zyskuje lepszą przyczepność.
Dostępna  wersja impregnowanaj, jaki i nieimpregnowana.
Wykonane z drewna sosnowego bądź świerkowego, impregnowane w KUPRAFUNG – UNIEPALNIACZ  metodą zanurzeniową.

EN

Battens and counter battens is an ideal material for bumping roofs and roof structures. This is the bottom layer to the position of the tile, so that tile is gaining traction. Available version impregnated, coated or impregnated how. Made of pine or spruce, impregnated in KUPRAFUNG - Flame retardants immersion.

Łaty, kontrłaty Łaty, kontrłaty Łaty, kontrłaty