Dotacje unijne


Mamy przyjemność poinformować Państwa, że firma Usługi stolarskie Tartak uzyskała dofinansowanie w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 02. Przedsiębiorstwa, Działanie 02.02 Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne, poddziałania 02.02.01 Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pod nazwą: „Wzrost konkurencyjności i jakości oferowanych produktów przy zwiększeniu efektywności przedsiębiorstwa Usługi stolarskie Tartak Zygmunt Kleba poprzez zakup nowoczesnej linii przetarcia drewna tartacznego, suszarni próżniowej i pieca na biomasę."umowa o dofinansowanie projektu nr: RPPM.02.02.01-22-0092/17-00

Wartość projektu: 2.000.000 zł

Wartość dofinansowania: 1.100.000 zł

Opis projektu : Przedsiębiorstwo planuje zakup nowoczesnej linii przetarcia drewna z węzłem obrzynania desek,proces produkcji będzie bardziej zautomatyzowany ,zwiększy się ilość otrzymywanych produktów gotowych dotychczas oferowanych w wyższej jakości przy mniejszym zaangażowaniu pracy człowieka ,co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracy. Zakup nowoczesnej ekologicznej suszarni próżniowej przyczyni się do szybszego suszenia drewna w ekologicznych warunkach - bez potrzeby podłączenia pod kocioł grzewczy -w związku z czym nie emituje szkodliwych substancji do środowiska. Zakup nowego pieca na biomasę z system automatycznego zasypu ,pozwoli wykorzystać powstającą w drodze produkcji biomasę jako jedyne paliwo opałowe.Całość inwestycji przyczyni się do poprawy warunków pracy,ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko,możliwości wejścia na nowe rynki poprzez dywersyfikację oferowanej gamy produktów.Projekt pozwoli spełnić oczekiwania klientów w zakresie dostaw drewna.

Cel projektu : Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów do środowiska oraz poszerzenie ofert handlowej o o nowe produkty dotąd nie oferowane przez przedsiębiorstwo.

Planowane rezultaty : Zmniejszenie emisji gazów do środowiska poprzez instalację pieca na biomasę oraz stworzenie gospodarki w obiegu zamkniętym i tzw. "no waste " , wprowadzenie na rynek nowych i udoskonalonych produktów przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii w celu ich wyprodukowania.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej nasza firma uzyskała możliwość podwyższenia jakości i wydajności procesu produkcyjnego, przez co staniemy się bardziej konkurencyjni wobec innych firm.